Obsługa prawna firm
oraz osób prywatnych

Obsługa prawna firm
oraz osób prywatnych

Usługi prawne

Radca Prawny Michał Pastwa świadczy usługi obejmujące kompleksową stałą obsługę prawną przedsiębiorców oraz bieżące porady prawne i pomoc prawną dla klientów prywatnych. Specjalizacja obejmuje usługi prawnicze i doradztwo we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, prawem nieruchomości, prawem spadkowym, prawem budowlanym i prawem autorskim.

Szczegółowy zakres świadczonych usług obejmuje:

udzielanie bieżących konsultacji i porad prawnych

kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców

doradztwo i pomoc przy podejmowaniu działalności gospodarczej poprzez wybór najkorzystniejszej formy prawnej i asystowanie w procedurach urzędowych

rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zgłaszanie wszelkich zmian

przygotowywanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów prawnych i handlowych

udział w negocjacjach

zastępstwo prawne na zasadzie pełnomocnictwa w postępowaniach (procesowych i nieprocesowych) przed sądami powszechnymi, polubownymi, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej na każdym etapie postępowania

windykacja należności na drodze postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego

ochrona interesów Klientów w postępowaniach egzekucyjnych, upadłościowych i naprawczych

sporządzanie aktów wewnętrznych przedsiębiorstw

profesjonalne szkolenie pracowników w zakresie zarządzania wierzytelnościami w firmie

pomoc przy uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju pozwoleń, zezwoleń i koncesji

kompleksowa obsługa związana z obrotem nieruchomościami, audyty nieruchomości

obsługa inwestycji kapitałowych

doradztwo w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej

bieżące monitorowanie zmian przepisów w obowiązującym systemie prawnym oraz informowanie o zachodzących zmianach z uwzględnieniem specyfiki branży danego przedsiębiorstwa,

dostosowanie procedur i umów do aktualnego stanu prawnego

ocena sytuacji prawnej i majątkowej potencjalnych kontrahentów

pomoc w renegocjowaniu zobowiązań oraz prowadzeniu postępowań ugodowych z wierzycielami

dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli

doradztwo w zakresie spraw pracowniczych i ubezpieczeń społecznych

doradztwo podatkowe, reprezentacja przed organami podatkowymi, w tym zaskarżanie decyzji organów podatkowych

Zakres usług