Obsługa prawna firm
oraz osób prywatnych

Obsługa prawna firm
oraz osób prywatnych

Prawo obrotu nieruchomościami

Prawo obrotu nieruchomościami – w ramach kancelarii świadczę kompleksową obsługę prawną związaną z obrotem nieruchomościami obejmującą w szczególności:

analizę i ustalanie stanu prawnego, w tym szczegółowe audyty nieruchomości

opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych związanych z obrotem nieruchomościami m.in. umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, umowy przedwstępne, umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, umowy inwestycyjne, umowy o roboty budowlane, umowy pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, umowy dotyczące ustanowienia służebności i ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, umowy dotyczące ustanowienia hipoteki

doradztwo i udział w negocjacjach przy wszelkich transakcjach z zakresu obrotu nieruchomościami

reprezentację przed wszelkimi sądami oraz organami administracji publicznej i samorządowej na każdym etapie postępowania w zakresie sporów dotyczących nieruchomości lub ustalenia stanu prawnego nieruchomości obejmujących m.in. roszczenia windykacyjne i negatoryjne (wydanie nieruchomości, przywrócenie stanu zgodnego z prawem, zaniechanie naruszeń), posesoryjne (przywrócenie posiadania), stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie, ustanowienie służebności, roszczenia między współwłaścicielami (zniesienie współwłasności, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd nieruchomością wspólną, rozliczenie nakładów, wyznaczenie zarządcy), postępowanie wieczystoksięgowe, uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawem, sprostowanie wpisów i wykreślenie nieaktualnych wpisów z ksiąg wieczystych

doradztwo i reprezentację w wszelkich postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości m.in. procedury wywłaszczeniowe, uzyskiwanie odszkodowań w związku z wywłaszczeniem nieruchomości, realizacją inwestycji celu publicznego, zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, postępowania dotyczące ustalenia opłaty adiacenckiej, podziału i scalania nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wykupu nieruchomości od gminy lub Skarbu Państwa, odrolnienia gruntów, zmiany przeznaczenia gruntów

doradztwo w zakresie procedury i warunków wykupu nieruchomości komunalnych od gminy lub Skarbu Państwa

doradztwo i reprezentacja w zakresie procedury nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

analiza, opiniowanie i negocjowanie umów z deweloperami

doradztwo i reprezentacja w zakresie sporów z deweloperami, zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym

doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami z uwzględnieniem specyfiki dotyczącej prawa pierwokupu, odkupu, pierwszeństwa nabycia, nabywania nieruchomości rolnych i o szczególnym przeznaczeniu

doradztwo w zakresie podatkowych aspektów obrotu nieruchomościami

Zakres usług